qr code (คิวอาร์โค้ด) ประชาสัมพันธ์ (iit) ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และ (EIT) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

Posted by:

qr code (คิวอาร์โค้ด) ประชาสัมพันธ์ (iit) ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และ (EIT) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

0

ประกาศประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT

Posted by:

ประกาศประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT

0