ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

0

Add a Comment