ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

0

Add a Comment