ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Posted by:

0

Add a Comment