ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563

Posted by:


0

Add a Comment