ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมระดับตำบล จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

Posted by:

0

Add a Comment