องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ได้ดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตามโครงการพัฒนาชุมชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มราษฎรพื้นที่เกิดรายได้ และชำระเงินตามงวดเป็นประจำทุกปี

Posted by:

0

Add a Comment


Captcha loading...