งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและครอบครัว(ฝึกอาชีพระยะสั้น) หลักสูตรการทำน้ำพริก กลุ่มสตรีตำบลป่าแดง เป็นจำนวน 5 วัน เข้ารับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

Posted by:

0

Add a Comment


Captcha loading...