logo1            

          องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงได้รับยกฐานะจากสภาตำบลป่าแดง ตามประกาศของกระทรวง มหาดไทย ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2542 ที่ทำการครั้งแรก ตั้งอยู่บริเวณสถานีอนามัยป่าแดง หมู่ที่ 2 และย้ายสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่บ้านหนองแขม หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 จนถึงปัจุบัน ในปีงบประมาณ 2549 ? 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงอยู่ ระหว่างการจัดหาที่ดิน และดำเนินการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ บริเวณบ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 ปัจจุบันได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง