ที่ตั้งและอาณาเขต

                อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 10 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

         เป็นที่ราบและราบเชิงเขา (ป่าละเมาะ) แต่ส่วนใหญ่เป็น ภูเขาสูงล้อมรอบทางด้านตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 183.282 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 114,551 ไร่ แบ่งเป็นที่ราบลุ่มประมาณ 5,000 ไร ่ที่ราบเชิงเขาหรือภูเขาประมาณ 109,309 ไร่ อื่น ๆ ประมาณ 242 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ทิศใต้             ติดต่อกับ   หมู่ที่ 2 ต.ป่าแดง (เขตเทศบาลตำบลช่อแฮ)

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ต.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ และอ.นาน้อย จ.น่าน

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  ต.ช่อแฮ และต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ประชากร

                องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีพื้นที่ให้บริการ ประชาชนตำบลป่าแดง ถึง 9 หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่บนที่ราบเชิงเขา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพตามวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ทำไร่ ปศุสัตว์ หน่อไม้เปาะที่มีรสชาติดี สวนงวม (พญาช้าง สาร) สวนกาแฟ โดยเฉพาะการทำสวนเมี่ยง การหมักเมี่ยงซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำรงชีวิตที่ หล่อเลี้ยงประชากรบนที่ราบสูงอย่างเหนียวแน่น วัฒนธรรมการดำรงชีวิตอย่างอื่นไม่สามารถเข้าแทรกแซง จนกลายเป็นวิถีชีวิตอย่างพอเพียง และสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว สืบทอดมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่การจับจองพื้นราบบนเขา เพื่อปลูกต้นเมี่ยงซึ่งได้ผลผลิตดีเนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศเย็นจนถึงเย็นมากในช่วงฤดูหนาว และขยายการปลูกพืชผักพื้นบ้านที่ได้ผลดี ส่วนในพื้นราบ คือ ประชากร บ้านหนองแขม มีภูมิปัญญาการผลิตสุรากลั่นพื้นบ้าน (เหล้าข้าวเหนียว) ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มีชื่อ เสียงเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดว่าสุราพื้นบ้านของบ้านหนองแขมมีคุณภาพดีได้รับความนิยมมาช้านาน สามารถส่งเสริมตามให้เป็น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และประชาชนในพื้นที่มีความต้องการรับบริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข การส่ง เสริมอาชีพจากภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ อีกมาก การศึกษา มีโรงเรียน 2 แห่ง โรงเรียนบ้านหนองแขม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่ลัว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีวัด และสำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วัดหนองแขม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วัดมงคลรัตนคีรี (สำนักสงฆ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 วัดศุภนุชิตาราม (สำนักสงฆ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 วัดจอมเขา (สำนักสงฆ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 วัดสันกลาง (สำนักสงฆ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 สาธารณสุข/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 3 แห่ง ให้บริการเกี่ยวกับด้านการสาธารณ สุขและสุขภาพแก่ ่ประชาชน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลป่าแดง หมู่ที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำบ้านน้ำกลาย หมู่ที่ 5 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำบ้านแม่ลัว หมู่ที่ 6

การคมนาคม

               องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองแพร่ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 10 กิโลเมตร การคมนาคมใช้ทางบกเป็นหลัก โดยส่วนรวมค่อนข้างลำบากมาก เช่น ในพื้นที่หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 6 (บ้านแม่ลัว) ตั้งอยู่ในหุบเขาฝั่งซ้าย ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประมาณ 24 กิโลเมตร หมู่ที่ 5 (บ้านน้ำกลาย) หมู่ที่ 7 (บ้านปากกลาย) และหมู่ที่ 8 (บ้านห้วยหยวก) ตั้งอยู่ในหุบเขา ฝั่งขวา ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงประมาณ 20 กิโลเมตร การเดินทางลำบากมาก เพราะ สภาพถนน เป็นถนนลูกรังลัดเลาะไปตามสันเขา ต้องมีการซ่อมแซมทุกปี และบางหมู่บ้านมีถนนส่วนใหญ่ เป็นลูกรังอยู่หลายสาย นอกจากนั้น สภาพถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี ระยะทางรวมประมาณ 52.50 กิโลเมตร แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ลำห้วยแม่สาย แม่ก๋อน อ่างเก็บน้ำบ้านหนองแขม หมู่ที่ 10 ลำห้วยแม่ลัว ฝายท่าช้าง หมู่ที่ 9 (กั้นลำห้วยแม่สาย) การจัดตั้งมวลชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับหมู่บ้าน อาสาสมัครสมาชิกตำรวจบ้าน ตำบลป่าแดง ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน(ชรบ.)

ไฟฟ้าในตำบล

                  ในเขตพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวน ครัวเรือนทั้งหมด

 

การสื่อสารในตำบล

-โทรศัพท์สาธารณะ

– ที่อ่านหนังสือพิมพ์

– หอกระจายข่าว

– สถานบริการอินเตอร์เน็ต

– อินเตอร์เน็ตตำบล

ประปาในตำบล

ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง มี 3 หมู่บ้านคือ

– บ้านหนองแขม หมู่ที่ 1 ระบบประปาขนาดกลาง(บ่อน้ำตื้น)

– บ้านสันกลาง หมู่ที่ 9 ระบบบริการประปาบาดาลและบ่อน้ำตื้น

– บ้านหนองแขม หมู่ที่ 10 ระบบการบริการประปาบ่อน้ำตื้น

             ในพื้นที่ ที่ราบบนภูเขาสูง มีระบบการประปาภูเขา ,ถังเก็บน้ำฝน และบ่อน้ำตื้น 5 หมู่บ้าน คือบ้านแม่ลัว หมู่ที่ 4,6 บ้านน้ำกลาย หมู่ที่ 5 , บ้านปากกลาย หมู่ที่ 7 , บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 8