วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ชุมชมมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง

“สูงเสียดฟ้าภูผาด่าน ดินแดนแมกไม้งาม ต้นกำเนิดลำธารแม่สาย หลากหลายวัฒนธรรม ชุมชนนี้น้ำใจงาม”