ยุทธศาสตร์ที่ 1

                    การพัฒนาคุณภาพสังคม คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพสังคม การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมด้านสุขอนามัยและสาธารณสุข

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2

                    คุณภาพชีวิตการศึกษาของประชาชนให้ได้มาตรฐาน แนวทางการพัฒนา การพัฒนาคุณภาพสังคม การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3

                    การพัฒนาคุณภาพเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมด้านอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่กลุ่ม องค์กรต่างๆ การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการรักษาสภาพแวดล้อม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4

                 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5

                    การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง