องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
๑๕๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐
โทรศัพท์ 0-5459-8266 โทรสาร 0-5459-8165
นายก อบต. กด 20
ปลัด อบต. กด 21
สำนักงานปลัด กด 11
กองคลัง กด 12, 22
กองช่าง กด 13