ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติขอขึ้นทะเบียนรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

Posted by:

0

ประกาศ อบต.ป่าแดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

Posted by:

0

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

0

ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น

Posted by:

0
Page 1 of 22,034 12345...»